برچسب: طرح درس

عنوان تحقيق: طـرح درس

عنوان تحقيق: طـرح درس

عنوان تحقيق: طـرح درس طرح پنج درس براي زبان آموزان سطح متوسط به قرار زير است:‌ مدت زمان لازم براي ارائه هر درس 90 دقيقه در نظر گرفته شده است. هر درس شامل فعاليتهاي...

طرح سالانه فارسی پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی

طرح سالانه فارسی پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی

طرح سالانه فارسی پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :4 قسمتی از متن : ماه نام درس درس جلسه رئوس فعالیت ها مهر ستایش . اول...

طرح سالانه قرآن پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی

طرح سالانه قرآن پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی

طرح سالانه قرآن پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : پایه پنجم کتاب قرآن طرح درس سالانه قرآن   ماه درس جلسه...

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم بر اساس برنامه درسی ملی   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : ماه درس جلسه صفحه رئوس فعالیت ها مهر اول دسته...

طرح درس  سالانه ریاضی  پایه  پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم ابتدایی   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : اهداف کلی درس موضوع درس شماره صفحه فصل 1 هفته ماه یادآوری بر آموخته های...

طرح درس روزانه مطالعات پایه پنجم منابع آب  ایران

طرح درس روزانه مطالعات پایه پنجم منابع آب ایران

طرح درس روزانه مطالعات پایه پنجم منابع آب ایران   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :3 قسمتی از متن : طرح درس منابع آب  ایران هدف کلی آشنایی با منابع آب کشور و...

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم نواحی صنعتی ایران

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم نواحی صنعتی ایران

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم نواحی صنعتی ایران   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :3 قسمتی از متن : اهداف جزیی و رفتاری با مفهوم صنعت آشنا شود با مفهوم صنایع...

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : صفحه کتاب عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود جلسه هفته ماهها —— آشنایی...

طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم

طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم

طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :3 قسمتی از متن : صفحه کتاب عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود جلسه هفته ماهها ——— آشنایی با...

طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم

طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم

طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم   فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :3 قسمتی از متن : صفحه کتاب عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود جلسه هفته ماهها 76 درس 1...