دسته: جغرافیا

پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر

پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر

پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر تعداد سوالات: 40سوال استفاده از طیف لیکرت… جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه برنامه ریزی حمل و نقل شهری

پرسشنامه برنامه ریزی حمل و نقل شهری

پرسشنامه برنامه ریزی حمل و نقل شهری پرسشنامه برنامه ریزی حمل و نقل شهری، تعداد 9سوال… جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی

پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی

پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی شامل بخشهای زیر می باشد: الف)مشخصات فردی ب)حس تعلق به مکان و سرمایه اجتماعی ج)دسترسی به امکانات و خدمات د)میزان رضایتمندی ه)وضعیت اقتصادی ز)میزان مشارکت محلی…...

پرسشنامه توسعه روستایی با توجه به زمینه های گردشگری روستایی

پرسشنامه توسعه روستایی با توجه به زمینه های گردشگری روستایی

پرسشنامه توسعه روستایی با توجه به زمینه های گردشگری روستایی پرسشنامه توسعه روستایی با توجه به زمینه های مساعد گردشگری روستایی تعداد30سوال استفاده از طیف لیکرت… جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی

پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی

پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی پرسشنامه سماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی  استفاده از طیف لیکرت 50سوال… جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده از گویه های فداکارای، مشارکت اجتماعی ، جوانمردی، توجه و احترام ، وفاداری… جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه مدیریت کارآمد شهری در جهت کاهش آلودگی هوا

پرسشنامه مدیریت کارآمد شهری در جهت کاهش آلودگی هوا

پرسشنامه مدیریت کارآمد شهری در جهت کاهش آلودگی هوا پرسشنامه مدیریت کارامد شهری در جهت کاهش آلودگی هوای شهرها شامل موارد اجتماعی-فرهنگی، فضایی-کالبدی، سیاسی-مدیریتی، قانونی-حقوقی و زیست محیطی می باشد…. جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

پرسشنامه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

پرسشنامه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پرسشنامه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری 15سوال با استفاده از طیف لیکرت… جزئیات بیشتر / دانلود

پرسشنامه کیفیت محیط-پیاده-راه-خیابان

پرسشنامه کیفیت محیط-پیاده-راه-خیابان

پرسشنامه کیفیت محیط-پیاده-راه-خیابان پرسشنامه کیفیت محیط-پیاده-راه-خیابان از لحاظ دسترسی و ارتباطات، محیط زیست شهری، روشنایی، کیفیت تعاملات اجتماعی، امنیت اجتماعی و…… جزئیات بیشتر / دانلود

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پرسشنامه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 20 سوال… جزئیات بیشتر / دانلود