پاورپوینت "ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت " 14 اسلاید

پاورپوینت "ضرورت و تبیین ابعاد  طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت " 14 اسلاید

پاورپوینت "ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت " 14 اسلاید

انواع نظام‌هاي توسعهاهميت توسعه كارآفرينانهتوسعه کارآفرینی در ایرانتوسعه کارآفرینی و صنعت نفتلزوم اجرای طرحاهداف طرحانتظارات از اجرای طرحساختار اجرایی مدل برایسونمراحل اجرای تحقیق
•ايجاد اکثر شغلها بوسيله کارآفرينان
•شرکتهاي کوچک و متوسط باعث 70 درصد رشد اقتصادي در دهه گذشته
•بيش از يک سوم اختلاف در رشد اقتصادي کشورها بخاطر فعاليتهاي کارآفرينانه بوده است.
•حداقل 3/2 نوآوريهاي تکنولوژيکي از فعاليتهاي کارآفريني مي…

مطالب مرتبط