پاورپوینت"کار در روستا " 46 اسلاید

پاورپوینت"کار در روستا " 46 اسلاید

پاورپوینت"کار در روستا " 46 اسلاید

کار در روستا
آموزش مبانی کار در روستا
¨
جمعیت شناسی و شاخص ارقام تلفیقی
 فرمهای سرشماری
پیش بینی جمعیت
کار در روستا

  و…..
هرم سنی جمعیت:
هرم سنی جمعیتی ترکیب سنی و جنسی جمعیت را بصورت نمودار نشان می دهد. یا بعبارت دیگر در نمایش هندسی توزیع جمعیت بر حسب سن ، نموداری تدوین می شود که به نام هرم سنی نامیده می شود. این هرم دارای دو محور است. محور عمودی اختصاص به سن دارد. محور افقی ، اختصاص به تعداد افراد در هر یک از دو جنس دارد.
– هر قدر…

مطالب مرتبط