جزوه شناسایی گیاهان مرتعی

جزوه  شناسایی گیاهان مرتعی

جزوه شناسایی گیاهان مرتعی

جزوه شناسایی گیاهان مرتعی
فهرستفصل اول. كليات 1گياهان مرتعي 1تيپ پوشش گياهي 1جامعه گياهي 2تقسيم بندي نواحي رويشي ايران بر مبناي خصوصيات اقليمي 3ناحيه اروپا – سيبري 4ناحيه صحارا – سندي 6ناحيه ايران – توراني 6فصل دوم. جمع آوري و نگه داري گياهان 11جمع آوري گياهان 11خشك كردن گياهان جمع آوري شده 16تنظيم گياهان پس از خشك كردن 22هرباريوم
فصل سوم. تشخيص و شناسايي گياهان 37مفهوم رده بندي 37تاريخچه گيا هشناسي در ايران 38زبان گياه شناسي 41شناسايي…

مطالب مرتبط