بیش از 30 ساعت فایل صوتی درباره مشاوره پیش از ازدواج دکتر صاحبی

بیش از 30 ساعت فایل صوتی درباره مشاوره پیش از ازدواج دکتر صاحبی

بیش از 30 ساعت فایل صوتی درباره مشاوره پیش از ازدواج دکتر صاحبی

بیش از 30 ساعت فایل صوتی درباره مشاوره پیش از ازدواج دکتر صاحبی+فایل پاورپوینت در این باره 
 
 
هدف کلی کارگاه مشاوره پیش از ازدواج:
 
آشنایی با مفاهیم ازدواج
 
یادگیری و تمرین فرایند مشاوره قبل از ازدواج
 

¢* مقدمه ، تعریف ازدواج و انواع آن ،زوجیت و خانواده،
¢*ضرورت و اهمیت آموزش پیش از ازدواج
¢ *مراحل مختلف ازدواج و عوامل موثر در آن
¢1)مرحله آشنایی و مسایل مربوط به آن(تعریف،ویژگی ها،نقش عشق
¢معیارهای انتخاب…

مطالب مرتبط