بررسي تأثیر تمركززدايي مالي بر فقر و توزيع درآمد در ايران

4kia.ir
بررسي تأثیر تمركززدايي مالي بر فقر و توزيع درآمد در ايران

بررسي تأثیر تمركززدايي مالي بر فقر و توزيع درآمد در ايران

بررسي تأثیر تمركززدايي مالي بر فقر و توزيع درآمد در ايراندر سالهای اخير، ايده تمرکززدايي مالي به معني انتقال قدرت تصميم گيری نسبت به ترکيب مخارج و درآمدها ازدولت مرکزی به نهادهای محلي، در ميان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اين واقعيت کهتمرکززدايي ميتواند منجر به کاهش فقر و نابرابری درآمد شود اولاً، به اين علت بوده است که دولتهای محلي برایطراحي و اجرای سياستهايي که به نيازها و ترجيحات محلي پاسخ دهند، دارای اطلاعات بهتر و…

توجه کنید وبخوانید(خواهش می کنم)
ازشما خواهش می کنم بخونید با سلام.دوستان گرامی منبع درآمد وتهیه هزینه نگهداری هاست این سایت از این تبلیغات می باشد خواهشمندم برای حمایت روی بنر تبلیغاتی زیریعنی اولی فقط هر روز یک بارکه وارد سایت می شوید کلیک کنیدیه دنیا ممنون شما هستم.باتشکر 4kia.ir
468x60

مطالب مرتبط